You are here:

Ochrana osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Uděluji tímto souhlas společnosti AUTOTECH-VT, s.r.o. se sídlem Žitná 1453, Chotěboř 583 01; IČ 25946480; DIČ CZ25946480 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové spisová značka C 16708 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) a v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů zpracovával tyto mé osobní údaje:
   1. identifikační údaje (jméno a příjmení / název společnosti, fakturační adresa, dodací adresa / adresa sídla společnosti, identifikační číslo (IČ) a daňové identifikační číslo (DIČ) společnosti, číslo bankovního účtu, a případně i platební údaje dle typu platby),
   2. kontaktní údaje (e-mail adresu, telefonní číslo), popisné údaje (pracovní zařazení, titul).
 1. Zpracování mých osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy vzniklé při odeslání objednávky/poptávky, a to k těmto účelům:
   1. informování o stavu objednávky/poptávky a doručení objednaného zboží,
   2. vyřízení případné reklamace, informace o produktových novinkách.
 1. S výše uvedeným zpracováním osobních údajů uděluji výslovný souhlas.
 2. Mé osobní údaje budou správcem zpracovány pouze po dobu nezbytně nutnou dle platné legislativy (např. zákona 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě, zákon o DPH č. 235/2004 Sb., zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. a dalších) a striktně dle zásad uchovávání osobních údajů. Po uplynutí stanovených dob budou mé osobní údaje nevratně smazány a zlikvidovány. 
 3. Dle GDPR mám právo:
   1. požadovat na správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává, i požadovat výmaz mých osobních údajů,
   2. vyžádat si přístup k mým osobním datům a tyto nechat od správce dle případné potřeby aktualizovat nebo opravit,
   3. podrobněji má správce tuto problematiku řešenu v PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 

Jméno a příjmení: …………………………………………

Adresa: ………………………………………………………..

Kontaktní údaje: …………………………………………..

V …………………………..,

Dne ……………………………..

Podpis: ………………………………………………………..