Politika organizace

Společnost je významnou celostátní organizací zabývající se kompletním vybavením značkových (FORD, FIAT, ŠKODA Mladá Boleslav , PEUGEOT, …) i neznačkových autoservisů , výrobou, prodejem, servisem i leasingem zařízení garážové a servisní techniky, vybavujeme kompletní technologií stanice technických kontrol v celé ČR. Dobré jméno organizace je podloženo prací na budování organizace, založené na poctivém a seriozním jednání se zákazníky.

Systémy managementu jakosti (MSMS) a životního prostředí (EMS) tvoří integrovaný systém řízení organizace. Vedení organizace se zavazuje neustále zlepšovat efektivnosti integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů. Politika organizace je sdělována všem osobám, které pracují pro organizaci nebo z jejího pověření a je dostupná veřejnosti i všem zainteresovaným stranám.

Oblast řízení jakosti:

 • plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem organizace; spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě
 • služby zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě; zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků organizace
 • organizace dbá na uplatnění bezpečnosti výrobků a na minimalizaci možných rizik pro pracovníky
 • základními pravidly vystupování pracovníků organizace je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost
 • naše organizace je ryze česká organizace se sídlem v regionu ve kterém podniká; snaží se nabídnout především kvalitní služby, podporuje regionální sportovní, kulturní a společenské aktivity
 • své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména organizace spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivu organizace a tím i jistoty našich zákazníků
 • organizace vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky; pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů; zaměstnání v organizaci je pro pracovníky prestižní záležitostí
 • Oblast systému environmentálního managementu:
 • tato politika odpovídá povaze, rozsahu a environmentálním dopadům činností a služeb organizace
 • organizace předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a zavazuje se neustále plánovitě zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení jejích podnikatelských aktivit.
 • udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a dalších požadavků, kterým podléhá a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům.
 • stanovením celkových environmentálních záměrů poskytuje společnost rámec pro stanovování environmentálních cílů a cílových hodnot
 • organizace otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí.
 • nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanizmů
 • společnost se snaží nakupovat dodávky šetrné k životnímu prostředí a které mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů.
 • organizace se zaměřuje na používání techniky a technologií s co nejmenšími dopady na životní prostředí a hygienu pracovního prostředí.

Vladimír Tůma, jednatel
V Chotěboři dne 1.6.2004

Kategorie produktů